Das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig

ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft

Link zur Leibnizgemeinschaft

Mitarbeiter/innen

Name Organisatorische Einordnung Tel Fax E-Mail
Schmitt, Valerie Phylogenetik 241 212 valerieschmitt [at] gmx [dot] de
Schmitz, Willibald Lepidoptera 360 212 info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schnell, Michael Zentrale Werkstätten 271 212 m [dot] schnell [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schrage, Horst Lepidoptera 360 212 info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schuchmann, Karl-Ludwig Prof. Dr. Ornithologie 238 212 kl [dot] schuchmann [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schütte, André Dipl. Biol. Molekulare Taxonomie 407 295 schuette [at] uni-bonn [dot] de
Schwab, Ilse Bibliothek 225 212 info [at] zfmk [dot] de
Schwab, Paula Tierhaus 274 212 info [at] zfmk [dot] de
Schwarz, Nina Lehrstuhl Spezielle Zoologie 406 212 nschwarz [at] uni-bonn [dot] de
Schwarzer, Julia Dr. Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung, Ichthyologie 426 212 j [dot] schwarzer [at] leibniz-zfmk [dot] de
Schyma, Katrin Verwaltung 210 212 K [dot] Schyma [at] leibniz-zfmk [dot] de
Seibt, Corinna Dipl. Biol. Ausstellungskonzeption, Personalrat 282 212 c [dot] seibt [at] leibniz-zfmk [dot] de
Singh, Neha MSc Diptera 293 212 N [dot] Singh [at] leibniz-zfmk [dot] de
Solé, Mirco K. Prof. Dr. Herpetologie 249 212 mksole [at] uesc [dot] br
Sömer, Tobias Verwaltung 203 212 t [dot] soemer [at] leibniz-zfmk [dot] de
Spanke, Tobias MSc Ichthyologie 401 t [dot] spanke [at] leibniz-zfmk [dot] de
Spieler, Marko Dr. Museumsschule 218 212 museumsschule [at] zfmk [dot] de
Stahl, Helmut Alexander-Koenig-Gesellschaft 280 212 H [dot] Stahl [at] leibniz-zfmk [dot] de
Stiels, Darius Dipl. Biol. Ornithologie 230 212 d [dot] stiels [at] leibniz-zfmk [dot] de
Struwe, Jan-Frederic Lehrstuhl Spezielle Zoologie 406 212 j [dot] struwe [at] zfmk [dot] de
Stuckenbrock, Jeannine Herpetologie 212 jeannine [dot] stuckenbrock [at] gmail [dot] com
Stüning, Dieter Dr. Lepidoptera 220 212 d [dot] stuening [at] leibniz-zfmk [dot] de
Täufer, Frank Tierhaus 274 212 info [at] zfmk [dot] de
Taysi, Selim Coleoptera 320 212 S [dot] Taysi [at] leibniz-zfmk [dot] de
Thierfeldt, Karsten Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung 407 212 Karst [at] uni-bonn [dot] de
Thormann, Birthe Dr. Lehrstuhl Spezielle Zoologie 406 295 birthe [dot] thormann [dot] zfmk [at] uni-bonn [dot] de
Thormann, Jana BSc Molekulare Taxonomie 371 295 j [dot] thormann [at] leibniz-zfmk [dot] de
Throll, Christine Theriologie info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Thye, Marcus Museumspädagogik info [at] zfmk [dot] de
Tocha, Daniel Zentrale Werkstätten 272 212 d [dot] tocha [at] leibniz-zfmk [dot] de
Töpfer, Till Dr. Ornithologie 246 212 t [dot] toepfer [at] leibniz-zfmk [dot] de
Ulmen, Karin Coleoptera 287 332 k [dot] ulmen [at] leibniz-zfmk [dot] de
Vaartjes, Uwe Ausstellungsgestaltung, Sonderausstellungen 222 212 u [dot] vaartjes [at] leibniz-zfmk [dot] de
Valdez-Mondragón, Alejandro Dr. Arachnida 346 212 Iat_mactans [at] yahoo [dot] com [dot] mx
Vasilikopoulos, Alexis Lehrstuhl Molekulare Biodiversitätsforschung 407 212 zmb [at] zfmk [dot] de
Viehmann, Joachim Lepidoptera 360 212 info [at] leibniz-zfmk [dot] de
Vila Nova, Marcos Ferreira Herpetologie 253 212 marcos [dot] ferreira [dot] vilanova [at] gmail [dot] com
Von der Mark, Laura MSc Molekulare Taxonomie 371 295 l [dot] vondermark [at] leibniz-zfmk [dot] de
Wägele, J. Wolfgang Prof. Dr. Direktion, Lehrstuhl Spezielle Zoologie 200 202 w [dot] waegele [at] leibniz-zfmk [dot] de
Wägele, Heike Prof. Dr. Phylogenetik 241 295 h [dot] waegele [at] zfmk [dot] de
Wagner, Thomas Prof. Dr. Coleoptera 212 thwagner [at] uni-koblenz [dot] de
Walbaum, Wiebke Biodiversitätsinformatik w [dot] walbaum [at] zfmk [dot] de
Wallraff, Kay Phylogenetik 242 212 h [dot] waegele [at] zfmk [dot] de
Wasiljew, Benjamin MSc Ichthyologie 239 212 b [dot] wasiljew [at] leibniz-zfmk [dot] de
Weber, Franziska Tierhaus 274 212 info [at] zfmk [dot] de
Weigt, Melanie Präparation 268 212 praeparation [at] leibniz-zfmk [dot] de
Weingarten, Alfons Museumsschule 218 212 alfons_weingarten [at] gmx [dot] de
Weon-Kettenhofen, Hae-Yon Dipl. Biol. Museumspädagogik 219 213 h [dot] weon-kettenhofen [at] leibniz-zfmk [dot] de
Wesel, Serkan Ichthyologie 256 212 s [dot] guese [at] leibniz-zfmk [dot] de
Wesener, Thomas Dr. Myriapoda 425 212 t [dot] wesener [at] leibniz-zfmk [dot] de

Seiten